Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder CLVR. verstaan: CLVR., gevestigd te 9713 CK in Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 650 263 81, welke via haar website diensten en producten levert of daarover informatie verschaft of met wie de opdrachtgever ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van CLVR..

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: de overeenkomst tussen opdrachtgever en CLVR., tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en CLVR. gesloten overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met CLVR. c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van CLVR. en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met CLVR. zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CLVR. en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 De door CLVR. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden CLVR. pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat CLVR. een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht CLVR. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4. Financiële bepalingen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 50% (vijftig procent) van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan tenzij CLVR. Web Design expliciet vermeld dat een andere wijze van betaling ook mogelijk is. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert CLVR. niet meer kosteloos uit.

4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag CLVR. de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.

4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met CLVR. heeft afgesloten, brengt CLVR. de kosten daarvan een maal per jaar in rekening tenzij anders afgesproken.

4.5 Indien CLVR. voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hosting verzorgt, brengt CLVR. een maal per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening tenzij anders afgesproken.

4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door CLVR. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door CLVR. te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% (tien procent) van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,- (honderdvijftig euro).

4.8 CLVR. is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden doorberekend naar de opdrachtgever na een schriftelijke kennisgeving tenminste een maand voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven.

Artikel 5. Naamsvermelding en promotie

5.1 CLVR. heeft het recht ten allen tijde haar naam en handelsnamen op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen.

5.2 CLVR. heeft het recht te allen tijde haar logo op de aangeleverde website te vermelden of te verwijderen met een maximale breedte van 750 (zevenhonderdvijftig) pixels.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 CLVR. zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren.

6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CLVR. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CLVR. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CLVR. zijn verstrekt, heeft CLVR. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk

7.1 Indien CLVR. op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan CLVR. worden vergoed volgens het tarief van 50 (vijftig) euro per uur exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van drie maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.

8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van een jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met een jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

8.3 CLVR. kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met CLVR. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.

8.4 CLVR. heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens CLVR. niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. CLVR. zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van CLVR. kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 9. Termijn van levering

9.1 Een door CLVR. opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is CLVR. eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 CLVR. en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door CLVR. geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

10.2 De aansprakelijkheid van CLVR. zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 (vijfhonderd) euro per schadegeval.

10.3 CLVR. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart CLVR. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

10.4 Elke aansprakelijkheid van CLVR. vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is CLVR. gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan CLVR. kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van CLVR. kan worden gevergd.

11.3 CLVR. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop CLVR. geen invloed kan uitoefenen.

11.4 CLVR. heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 12. Diversen

12.1 Op alle aanbiedingen van CLVR. en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 CLVR. kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De door CLVR. vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

13.3 Door CLVR. of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van CLVR..

13.4 De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website en de vormgeving hiervan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van CLVR.. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

13.5 De woord- en beeldmerken op de website van CLVR. zijn van CLVR., door haar ingeschakelde derden en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van CLVR. of de desbetreffende licentiegever.

Artikel 14. Privacy bepalingen

14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door CLVR. slechts gebruikt als daarmee het doel van de opdracht wordt verwittigd. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.

14.2 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. CLVR. verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gegeven toestemming.